วิสัยทัศน์ (Vision)

LEO จะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน

 

พันธกิจ (Mission)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้กำหนดพันธกิจที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและคู่ค้าตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ  เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมีระบบงานที่เป็นเลิศและพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพ  บริษัทฯ มีการพัฒนานโยบายคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถบรรลุพันธกิจของเราที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จทางกลยุทธ์ 4 ข้อ คือ 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

  •   High-Customer Satisfaction (H.C.S.) - ความพอใจสูงสุดของลูกค้า

  •   Excellent Working System (E.W.S.) - ระบบงานที่เป็นเลิศ

  •   Quality Human Resource (Q.H.R.) - พนักงานที่มีคุณภาพ

  •   Healthy Group of Companies (H.G.C.) - องค์กรที่มีความมั่นคง

• ค่านิยม • วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยม หรือ LEO Core Values เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีแนวความคิด และหลักการในการทำงานเดียวกัน ดังนี้

L = Leading with ethics and integrity

(เป็นผู้นำอย่างมีหลักการและคุณธรรม)

E = Excellence teamwork with collaboration with outward mindset

(มีความเป็นเลิศในการทำงานร่วมกันด้วยวิธีคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของทีมงาน)

O = Open for continuous learning and agile transformation

(เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง)

 

  •  ทัศนคติ: สร้างทัศนคติของพนักงาน ให้มีใจรักบริการเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีความใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
  •  องค์ความรู้: เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้อยู่เสมอ การที่พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้
  •  พัฒนาความสามารถของพนักงาน: ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง จนสามารถเติบโตเป็นผู้นำ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับทีมงานได้
  •  ทันสมัย: เป็นองค์กรที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
บันทึก
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่เราได้เสนอให้แก่ท่านได้
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
Google Analytics
ยินยอม
ปฏิเสธ