คณะ กรรมการบริหาร

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายเสนีย์ แดงวัง

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ


นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะ กรรมการตรวจสอบ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
"a/

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน