Services page over02 13 Airfreight Project Cargo Special Cargo Trucking Warehouse Customs Insurance Packing
Service WareHouse  Service warehouse thai


     เรามีศูนย์โลจิสติกส์/กระจายสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการบริหารคลังสินค้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

   บริการบริหารคลังสินค้าครบวงจรด้วยระบบ WMS การควบคุมการหยิบจ่ายสินค้ารวมถึงการ กระจายสินค้า 

   นอกจากนี้เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการการขนส่งโดยรถภายในประเทศ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของการจัดการขนส่งหลายรูปแบบ

         Strategic Partner

 ALL center logo new ALL Transport logo new  wns

ClickContact