Quality Web01

               กลุ่มบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำ ของคนไทยที่ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบ วงจร บริษัทฯ มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Quality Web thai

Quality Web03

Quality Web04
                    1. HIGH-CUSTOMER SATISFACTION (H.C.S.)

                    2. EXCELLENT WORKING SYSTEM (E.W.S.)

                    3. QUALITY HUMAN RESOURCE (Q.H.R.)

                    4. HEALTHY GROUP OF COMPANIES (H.G.C.)