บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ( เดิมใช้ชื่อบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด) ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ( Thai International Freight Forwarders Association -TIFFA) และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย ( Thai Airfreight Forwarders Association -TAFA) รวมถึงสมาชิกของสมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้านานาชาติ ( International Federation of Freight Forwarders Associations - FIATA) อันเป็นเครื่องหมายรับรองถึงความน่าเชื่อถือและมาตรฐานในการให้บริการของบริษัท

               นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นบริษัท Freight Forwarder รายแรก ๆ ของคนไทยที่มีการริเริ่มจัดทำประกันภัยความรับผิด ( Liability Insurance) ให้กับใบตราส่ง ( Bill of Lading) ของบริษัทฯ อันเป็นการยกระดับความรับผิดชอบของบริษัทให้เทียบเท่ากับผู้ประกอบการระดับนานาชาติ และสายเดินเรือต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 1993 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดย Liability Insurance ของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงของโลกเพื่อเป็นหลักประกัน และ สร้างความมั่นใจ ในการให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ

               ดังนั้นบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จึงมีความพร้อมที่จะมอบการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกือบ 2 ทศวรรษ และมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความประทับใจในการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ

FIATA
International Federation of Freight Forwarders Associations
Thai International Freight Forwarders Association
TAFA
Thai Airfreight Forwarders Association Profile
International Air Transport Association
LEO ISO 2009  Bureau Veritas (Thailand) LTD.