คณะ กรรมการบริหาร

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายเสนีย์ แดงวัง

ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

กรรมการ

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

กรรมการ

นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์

กรรมการคณะ กรรมการตรวจสอบ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
apichat 01

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน