LEO รักษ์สิ่งแวดล้อม

         บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย จึงร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี จัดตั้งโครงการ “ รักษ์เต่าทะเลไทย” 

ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย เพื่อไม่ให้เต่าทะเลไทยสูญพันธุ์ไปเนื่องจากปัจจุบันจำนวนของเต่าทะเลไทยมีจำนวนลดลงมาก ในขณะที่อัตราการเกิดและอยู่รอดของลูกเต่าที่ไม่ได้มีการดูแลและอนุบาลอย่างถูกวิธีนั้นก็ไม่ได้สูงอย่างที่คาดการณ์เอาไว้

         บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย จึงร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี จัดตั้งโครงการ “ รักษ์เต่าทะเลไทย” ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย เพื่อไม่ให้เต่าทะเลไทยสูญพันธุ์ไปเนื่องจากปัจจุบันจำนวนของเต่าทะเลไทยมีจำนวนลดลงมาก ในขณะที่อัตราการเกิดและอยู่รอดของลูกเต่าที่ไม่ได้มีการดูแลและอนุบาลอย่างถูกวิธีนั้นก็ไม่ได้สูงอย่างที่คาดการณ์เอาไว้

สำหรับโครงการรักษ์เต่าทะเลไทยนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมสมทบทุน 10 บาท จากทุก Shipment ทั้ง Airfreight และ Sea freight ที่ลูกค้าใช้บริการกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมในปี 2008 และทางบริษัทฯ ก็ได้สมทบทุนเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าจากเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางบริษัทฯ ได้พาลูกค้าและพนักงานเดินทางไปที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี เพื่อมาศึกษาวิถีชีวิตของเต่าทะเล และแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมอบเงินจากการโครงการจำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

         โครงการ”ร้อยต้นกล้าคืนป่าสู่ธรรมชาติ” เป็นโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2010 ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นโครงการที่ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าและพันธุ์สัตว์ป่าให้ยังคงอยู่ อีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ ซึ่ง LEO ได้เชิญลูกค้าทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการนี้ตลอดทั้งปี 2009 โดยทุกๆ 5 Shipments ที่ลูกค้าใช้บริการกับทางบริษัท ทั้งทาง Airfreight และ Sea freight จะได้รับต้นกล้า 1 ต้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาพนักงานและลูกค้ากว่า 30 ชีวิต ไปปลูกป่าร่วมกัน กว่า 100 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

         โครงการ “ลีโอรักษ์โลกสีฟ้าคืนชีวิตปะการังสู่ท้องทะเลไทย “ เป็น อีกหนึ่งโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility CSR) ที่บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี สำหรับในปี 2011 ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาของปะการังในทะเลไทยที่ได้เสียหายไปเป็นจำนวนมาก โดยมีปัจจัยจากหลายๆ สาเหตุ เช่น จากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนเกิดการฟอกขาว การทำประมงผิดวิธี รวมถึงการไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จัดตั้งโครงการ “ลีโอรักษ์โลกสีฟ้าคืนชีวิตปะการังสู่ท้องทะเลไทย “ ขึ้นมาและได้เชิญลูกค้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการนี้ตลอดทั้งปี 2010 โดยการสมทบทุน 10 บาท ในทุกๆ Shipment ที่ลูกค้าใช้บริการกับทางบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาลูกค้าและพนักงานเดินทางไปปลูกปะการังที่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี และมอบเงินสนับสนุนที่ได้จากโครงการให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุกรักษ์ปะการังต่อไป

LEO BreakingNews 06 2011