claims service

     How to complain
           "your right to be heard"

บริการนี้ ฟรี และ อิสระ

เรายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำความคิดเห็น
ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงการบริการที่เราเสนอให้


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้รับข้อร้องเรียน?

          เจ้าหน้าที่บริการ แผนกบริหารระบบงานคุณภาพ จะทำการตอบรับข้อร้องเรียนให้คุณรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 วันทำการ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาสาเหตุที่จะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน และทำการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้ารับทราบเป็นระยะ และปิดสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดส่งให้ลูกค้าอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


หากคุณยังไม่ยินดี: 

          หากคุณไม่พอใจกับ ระยะเวลา แนวทางการแก้ไขและป้องกัน การให้ข้อมูล การแจ้งความคืบหน้า หรือใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น คุณสามารถแจ้งกลับมาได้ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะถูกส่งตรงถึงผู้บริหารสูงสุดของเรา เพราะบางครั้งอาจมีความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าข้อร้องเรียนดังกล่าว ต้องใช้เวลาเพื่อการแก้ไข เราจะชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าพร้อมกับความคืบหน้าในการปรับปรุงให้ลูกค้าทราบจนกว่าจะได้ข้อสรุป


คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่

แผนกบริหารระบบงานคุณภาพ
Tel : 02 689 1122 ext 231 or 232
Fax : 02 689 2063
Email : eqsm@leogloballogistics.com