คณะ ผู้บริหาร

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
wisaite 01

นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านปฏิบัติการ

นายมานพ ปัจวิทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน